Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. betaling, afzeggingen, niet-verschijnen op afspraken en rapportage aan derden.
Geldend voor gesprekken bij Diana’s Rouw Begeleiding.

 

Artikel 1

Een afspraak met Diana’s Rouw Begeleiding dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd per mail, tekstbericht of telefonisch. Bij te late afmelding is het honorarium voor de betreffende sessie verschuldigd door cliënt.

 

Artikel 2

Sessies worden in rekening gebracht per factuur. Na elke sessie wordt de factuur via mail verstuurd naar de cliënt binnen vijf werkdagen. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

 

Artikel 3

Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim. Na dertig dagen is de rouwbegeleider gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 10,- in rekening gebracht mag worden.

 

Artikel 4

De rouwbegeleider is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten, met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, op te schorten. De rouwbegeleider zal de cliënt tijdig (niet langer dan 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn) op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening.

 

Artikel 5

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan kan er een tweede betalingsherinnering worden verstuurd. Blijft na de tweede betalingsherinnering betaling uit na 14 dagen, dan is de rouwbegeleider gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten voor de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt. Bij betalingsgebreken, langer dan 3 maanden en na 2 betalingsherinneringen, zal een deurwaarder de procedure starten voor het invorderen van de factuur. De gemaakte kosten voor inschakelen van de deurwaarder komen ten laste van de cliënt. 

 

Artikel 6

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid geschiedt.
De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door de begeleider en de cliënt begrensd te worden.


Artikel 7

De begeleider rapporteert niet over cliënten aan derden. Uitzondering is mogelijk indien de cliënt dit verzoekt en de rapportage aan een medisch specialist wordt overgedragen, zoals bij voorbeeld terugkoppeling aan de huisarts of psycholoog. In deze situatie is hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.

 

Artikel 8

Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de begeleider is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de begeleider, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

© Diana’s Rouwbegeleiding 2018 | Algemene voorwaarden | Webdesign door: Woodpack